Alis Advocaten - Zaterdag geen werkdag meer vanaf 2023

Zaterdag geen werkdag meer vanaf 2023

Een arbeidsovereenkomst dien je als werkgever verplicht schriftelijk op te zeggen. Dit kan ofwel via deurwaardersexploot, ofwel via een aangetekende zending.

Let op: vanaf volgend jaar zal in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zaterdag niet meer als een werkdag worden beschouwd en vanaf 2023 dus als een rustdag geldt. Deze wijziging van het Burgerlijk Wetboek trad op 1 juli 2022 in werking.

Dit houdt ook in dat vanaf 1 januari 2023 een aangetekende zending tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst nu ten laatste op dinsdag moet buitengaan (in plaats van zoals nu op woensdag) om de opzegtermijn de eerstvolgende maandag in te laten gaan. De ontslagbrief dient immers betekend te zijn op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief is verzonden en dus moet de dag van de betekening ten laatste vrijdag zijn.

Indien de ontslagbrief niet uiterlijk dinsdag vertrekt, zal de opzegtermijn pas een week later ingaan.

Dit alles heeft evenwel ook een invloed op het ontslag om dringende reden. Een ontslag om dringende reden moet gegeven worden binnen de 3 werkdagen nadat de feiten die het ontslag rechtvaardigen voldoende bekend zijn. Binnen de 3 daarop volgende werkdagen moet per aangetekend schrijven de inhoud van de dringende reden bekend gemaakt worden. Ook in deze procedure geldt vanaf 1 januari 2023 dat zaterdag geen werkdag meer is, en moet die dag dus niet meer worden meegerekend in de termijn van 3 dagen.

Indien u hierover met vragen zou zitten, of indien u meer informatie wenst omtrent ontslag, opzeg of andere arbeidsrechtelijk gerelateerde zaken, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons kantoor via: contact@alisadvocaten.be.