Alis Advocaten - Zal uw handelsagentuurovereenkomst weldra eindigen?  Let op met regelingen over berekenen van de uitwinningsvergoeding!

Zal uw handelsagentuurovereenkomst weldra eindigen? Let op met regelingen over berekenen van de uitwinningsvergoeding!

Indien u samenwerkt met handelsagenten, dan weet u wellicht dat de overeenkomst die u met hen sluit onderworpen is aan een aantal dwingende wetsbepalingen.

Zo weet u wellicht wel dat de handelsagent recht heeft op een uitwinningsvergoeding na het einde van de handelsagentuurovereenkomst, indien hij aantoont dat hij nieuwe klanten heeft aangebracht of dat hij de zaken met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en dat die inspanningen nog aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor de onderneming na het einde van de handelsagentuurovereenkomst.     

De wet voorziet enkel dat deze vergoeding niet hoger kan zijn dan het bedrag van een jaarvergoeding (berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren), maar verder dienen de partijen zelf te beslissen hoeveel deze vergoeding dan concreet kan bedragen.

Omdat de verstandhouding tussen partijen na het einde va de handelsagentuurovereenkomst mogelijk niet meer optimaal is, wordt vaak beslist om op voorhand al – dus voor het einde van de overeenkomst – te regelen hoe de uitwinningsvergoeding zal berekend worden.

Let in dat geval wel op: immers kan diegene die beschermd wordt door dwingende wetsbepalingen geen afstand doen van het beschermend recht alvorens het van toepassing is.   Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde zo in een arrest van 19 mei 2021 dat contracten afgesloten voordat de handelsagentuur is beëindigd niet in een regeling mogen voorzien met betrekking tot de berekening van de uitwinningsvergoeding, indien de berekening in het nadeel is of kan zijn van de handelsagent.

Heeft u hierover vragen?  Aarzel dan niet om contact op te nemen.