Alis Advocaten - Welke vergoeding te betalen bij verbreken van een overeenkomst?

Welke vergoeding te betalen bij verbreken van een overeenkomst?

U ondertekende een overeenkomst (bijvoorbeeld tot leveren en plaatsen van zonnepanelen), maar u wil deze verbreken.  Welke vergoeding bent u dan verschuldigd aan uw wederpartij?

Deze vergoeding bestaat in het algemeen in het verlies dat de wederpartij heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven (art. 1149 OBW).   Specifiek in aannemingsovereenkomsten voorziet art. 1794 OBW dat de opdrachtgever de aanneming kan verbreken, ook al is het werk al begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al diens uitgaven, al zijn geleverde arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen.

In principe dient de wederpartij het bestaan en de omvang van deze schade en gederfde winst te bewijzen, tenzij  partijen bij de contractsluiting zijn overeengekomen dat de vergoeding wegens contractbreuk forfaitair wordt bepaald op bijvoorbeeld 1/3 van de waarde van de overeenkomst.  In dat geval bent u gehouden dit forfaitaire bedrag te betalen, zelfs als de wederpartij geen enkele schade bewijst.  

Indien u dus een overeenkomst sluit, lees dan zeker goed na of er forfaitaire vergoedingen zijn opgenomen voor het geval de overeenkomst wordt geannuleerd.

Heeft u hierover vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via contact@alisadvocaten.be.