Alis Advocaten - U baat een terras uit, maar wat met uw buren?

U baat een terras uit, maar wat met uw buren?

Langere dagen, stijgende temperaturen, de ideale omstandigheden voor een terrasje.

Horeca-uitbaters kijken uit naar de zomerse maanden waarop hun terrassen zich vullen met dorstige klanten. Omwonenden vrezen dan weer vooral het luide gejouw tot in de late uurtjes.

Als uitbater kan men voorzorgen nemen om problemen met buren te vermijden.

Vooreerst dient men zich te verzekeren van het feit dat men de nodige vergunningen en toelatingen heeft, zoals een omgevingsvergunning, een vergunning voor het afspelen van muziek of een vergunning voor de uitbating van een terras. De vereisten kunnen variëren van gemeente tot gemeente. Zich goed informeren bij de lokale overheid is dus de boodschap.

Daarnaast heeft de wetgever voorzien in een aantal reglementen die bepalen in welke mate een handelszaak of entiteit invloed mag uitoefenen op zijn omgeving. In deze VLAREM-reglementen worden per categorie maximumwaarden vooropgesteld die men niet mag overschrijden. Zo ook wat betreft geluid.

Toch volstaat het niet om zich strikt aan deze reglementen te houden. Het Burgerlijk Wetboek voorziet immers in artikelen 3.101 en 3.102 bepalingen die buren moeten beschermen tegen onderlinge hinder, we spreken van de bepalingen omtrent ‘bovenmatige burenhinder’.

De idee is dat iedereen het recht heeft op het gebruik en het genot van zijn onroerend goed zonder dat dit voor zijn buur leidt tot een bovenmatige verstoring van het genot van diens onroerend goed. De samenleving tussen buren wordt zo een evenwichtsoefening tussen enerzijds het ongebreideld genot van zijn eigen goed en anderzijds het respect voor het genot door uw buur van diens goed.

Als uitbater dient men dus toe te zien op dat evenwicht. Enerzijds heeft u het recht om uw handelspand ten volle te benutten maar anderzijds dient u ervoor te zorgen dat de uitoefening van uw recht niet leidt tot een bovenmatige beperking van de eigendomsuitoefening voor omwonenden.

Omdat enige hinder als onvermijdbaar wordt gezien, voorziet de wetgever in een lijst van omstandigheden waarmee men rekening dient te houden wanneer men het bovenmatig karakter van de hinder wenst te beoordelen. Zo kan men kijken naar het tijdstip waarop men hinder ondervindt, naar wie of wat er eerst aanwezig was, de hinder of diegene die er last van ondervindt enz.

Het is duidelijk dat dit in concrete gevallen kan leiden tot erg ingewikkelde en gevoelige discussies, waarbij de goed verstandhouding tussen buren onder spanning komt te staan. Het is dan belangrijk om snel over te gaan tot een de-escalatie van de situatie waarbij advocaten, ondanks hun reputatie, een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@alisadvocaten.be