Laat de staat een deel van uw advocatenkosten betalen!

Laat de staat een deel van uw advocatenkosten betalen!

Stel: u wordt gedagvaard in beroepsaansprakelijkheid, of u wordt gedagvaard wegens een verkeersovertreding, of u wil een schadevergoeding van iets of iemand bekomen, of u raakt verwikkeld in een complexe erfeniskwestie, …

… dan lopen de kosten die daarmee gepaard gaan al snel (heel) hoog op. Denk maar aan de erelonen en kosten van advocaten en deurwaarders, de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, de kosten en erelonen van gerechtsdeskundigen, enz.

Via een rechtsbijstandsverzekering verzekert u zich tegen dergelijke kosten: u betaalt een jaarlijkse premie, opdat uw verzekeraar de voormelde kosten voor zijn rekening zal nemen.

Tot nu toe wordt eerder weinig gebruik gemaakt van een bijkomende rechtsbijstandsverzekering: de meeste “rechtsonderhorigen” zijn slechts verzekerd voor de strafrechtelijke verdediging vervat in de obligate autoverzekering…

Nochtans kan een “algemene” rechtsbijstandsverzekering voorkomen dat aan particulieren en bedrijven de toegang tot het recht wordt ontzegd. Immers beslist men vaak om geen procedure te voeren, aangezien de kosten daarvan te hoog zijn; of men kan zich geen gepaste verdediging veroorloven. Zodoende meende de wetgever dat een belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekeringen op haar plaats is.

Vanaf aanslagjaar 2020 geldt een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies voor een rechtsbijstandsverzekering vanaf 1 september 2019, met een maximum tot 310 € per jaar (netto voordeel van 124 € voor 2020).

De wettelijke basis hiervoor is de Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (zie ook het KB d.d. 16 juli 2019 m.b.t. de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering).

Die wet stelt een aantal voorwaarden waaraan de verzekeringsovereenkomst moet voldoen, om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Zo bijvoorbeeld moet de waarborg gelden voor alle (gedekte) geschillen in het kader van het privéleven en het professioneel leven en dienen minstens de volgende geschillen te worden gedekt:

  • Vorderingen tot schadevergoeding (wegens contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid);
  • Uw strafrechtelijke verdediging;
  • Geschillen m.b.t. fiscaal recht en administratief recht (geschillen met de overheid);
  • Geschillen m.b.t. het sociaal statuut van zelfstandigen;
  • Geschillen m.b.t. het ruime contractenrecht, met inbegrip van het consumentenrecht;
  • Geschillen m.b.t. het erf-, schenkings- en testamentenrecht;
  • (de eerste) echtscheiding/einde wettelijk samenwonen;
  • (de eerste) bemiddeling in familiezaken.

Wat een heerlijke gedachte dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de kosten die gepaard gaan met dergelijke geschillen.

Aarzel dus niet en neem contact op met uw verzekeringsmakelaar!