Alis Advocaten - Nieuws

Kwijtschelding na faling, ook voor bestuurders

Sedert de inwerkingtreding van het Boek XX WER op 1 mei 2018 is het regime van de verschoonbaarheid vervangen door het nieuwe wettelijke principe van de kwijtschelding van de restschulden.

Dit principe houdt in dat de gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van de schuldeisers zal worden bevrijd van alle restschulden, behoudens voor wat betreft de zakelijke zekerheden, onderhoudsbijdragen en schadevergoedingen ingevolge overlijden of aantasting van de lichamelijke integriteit.

Een gunst waarvan niet enkel de natuurlijke personen handeldrijvend in persoonlijke naam (‘eenmanszaken’) geniet doch ook de bestuurders.

Een bestuurder kan nl. ook worden toegelaten tot het regime van de faling indien de Ondernemingsrechtbank oordeelt dat desbetreffende bestuurder dient gekwalificeerd als ondernemer. De Ondernemingsrechtbank zal bij deze in concreto beoordeling toetsen naar de intentie om beroepsmatig het mandaat van bestuurder uit te oefenen en daaruit een inkomen te genereren.

Voor de kwijtschelding is het irrelevant of de persoonlijke schulden zijn ontstaan voor de oprichting van de vennootschap dan wel tijdens het bestaan van de vennootschap.

Ook (ex-) echtgenoten en (ex-) samenwonende partners kunnen mee op de kar springen en kwijtschelding genieten. T.a.v. deze partners is de kwijtschelding evenwel in principe beperkt tot de schulden die verband houden met de beroepsactiviteit van de gefailleerde en tot schulden die werden aangegaan tijdens het huwelijk of wettelijke samenwoning.

Een noemenswaardige gunst dus voor de ondernemer die bevrijd kan worden van al zijn persoonlijke schulden. Een gunst waarbij uiteraard een addertje onder het gras schuilt.

De kwijtschelding wordt namelijk uitsluitend verleend aan de gefailleerde die daartoe zelf uitdrukkelijk heeft verzocht binnen de 3 maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis. Laat u deze termijn verstrijken, is uw kans definitief voorbij en zal er u geen kwijtschelding worden toegekend.

Deze termijn is relatief kort en voorbij voor u het weet. Het is dan ook raadzaam u te laten bijstaan indien u uw boeken wenst neer te leggen of wordt geconfronteerd met een dagvaarding in faillissement. Een materie waarin Alis Advocaten een bijzondere expertise heeft.

Let dus op, haast en spoed, zijn in deze wel goed!