Hoe uw Vereniging van Mede-eigenaars laten investeren in een basisinfrastructuur voor elektrische laadpalen?

In een recent artikel raakte Sander Herreygers van Pluginvest aan dat laadstations voor parkings in mede-eigendom een interessante oplossing bieden voor een toekomst met elektrische wagens maar dat niet alle mede-eigenaars vragende partij zijn voor investeringen in laadpalen. (klik hier voor het betrokken interview, het artikel vindt u hier terug)

Uit het voormelde artikel blijkt dat het mogelijk is om de investering in de basisinfrastructuur en de effectieve installatie van laadpalen op te splitsen.  De gezamenlijke investering van de mede-eigenaars betreft dus enkel de aanleg van de basisinfrastructuur en is relatief beperkt: volgens het artikel zou de basisinfrastructuur en de aansluiting op het elektriciteitsnet reeds vanaf 200€ per parkeerplaats kunnen worden gerealiseerd, waarna u geniet van een opgewaardeerde groene parkeerplaats!

Het is aannemelijk dat u als eigenaar van zo’n parkeerplaats wel wenst dat uw vereniging van mede-eigenaars deze beperkte gezamenlijke investering laat uitvoeren.

We delen u graag mee hoe u te werk dient te gaan om dit (juridisch sluitend) te realiseren:

1.   Indien u ten minste 1/5 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, kan u de syndicus verzoeken om een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de dertig dagen. (Indien u geen 1/5 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, zal u andere aandeelhouders warm moeten krijgen totdat u 1/5 de van de aandeelhouders bij elkaar heeft om de vergadering gezamenlijk bijeen te roepen of u zal moeten wachten op de algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode).   

2.   U deelt aan de syndicus tijdig mee dat u de aanleg van de basisinfrastructuur voor elektrische laadpalen op de agenda wenst, zodat het agendapunt op de oproepingsbrief kan worden vermeld.   

3.   Als de algemene vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen (i.e. als er bij aanvang meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig is die ten minste ½ van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten of als de aanwezige mede-eigenaars meer dan ¾ van deze aandelen bezitten), kan over de investering beslist worden met een 2/3 meerderheid van de stemmen (onthoudingen, blanco – en ongeldige stemmen tellen niet mee).

4.   Indien er positief gestemd wordt, zal iedere mede-eigenaar bijdragen in de eenmalige kost voor de aanleg van de basisinfrastructuur voor laadpalen, naar verhouding van zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Na installatie van de basisinfrastructuur, kan iedere mede-eigenaar (of huurder) afzonderlijk beslissen om effectief een laadpaal te installeren. De verbruikte energie wordt dan afgerekend per laadpas of per laadpaal, zodat de syndicus hiermee niet belast wordt.