Alis Advocaten - Het rouwverlof en de rouwuitkering: vervolg op artikel van 18 oktober 2021

Het rouwverlof en de rouwuitkering: vervolg op artikel van 18 oktober 2021

In het artikel van 18 oktober 2021 schreven we reeds dat zelfstandigen sindsdien recht hadden op rouwverlof en een rouwuitkering, maar dat de toekenningsvoorwaarden en de praktische modaliteiten nog niet bekend waren en de uitkering dus nog niet kon worden aangevraagd.

Inmiddels trad het koninklijk uitvoeringsbesluit in werking op 10 januari 2022.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep (eveneens de helpers en de meewerkende echtgenoten), als zelfstandigen in bijberoep of actief na de pensioenleeftijd (mits zij bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep), kunnen de rouwuitkering aanvragen.

Als u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreekt, zal u recht hebben op een uitkering, wegens het overlijden van:

  • Uw echtgenoot of uw samenwonende partner;
  • Uw natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van uw echtgenoot of samenwonende partner;
  • Uw pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg of het pleegkind van uw echtgenoot of samenwonende partner.

De voorwaarden om voor het rouwverlof in aanmerking te komen, zijn de volgende:

  • Elke beroepsactiviteit in eigen naam moet tijdelijk onderbroken zijn wegens het overlijden van het familielid;
  • U bent onderworpen aan het sociaal statuut gedurende twee kwartalen voorafgaand aan het overlijden, gedurende het kwartaal van het overlijden en gedurende de kwartalen waarin de beroepsactiviteit onderbroken wordt;
  • U hebt de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van de twee kwartalen voor het kwartaal van overlijden;

De uitkering kan maximum gedurende 10 dagen genoten worden en bedraagt voor onderbrekingen vanaf 1 januari 2022 87,49 EUR/dag.

Het bedrag van de rouwuitkering wordt toegekend per dag en de uitkering zal ten laatste worden uitbetaald op het einde van de kalendermaand volgend op het kwartaal waarin de beroepsactiviteit werd onderbroken.

De aanvraag voor het rouwverlof dient enerzijds een ereverklaring te bevatten waarin wordt aangegeven welke dagen de beroepsactiviteit onderbroken werd of onderbroken zal worden. Anderzijds moet de naam, de band van verwantschap en een uittreksel uit de overlijdensakte van het overleden familielid vermeld worden. Deze aanvraag dient overeenkomstig de wetgeving te gebeuren hetzij via een aangetekende zending, hetzij door elk ander middel dat de datum en de verzekerde aflevering van de zending waarborgt.

Let op: u heeft een jaar de tijd om deze 10 dagen op te nemen en de aanvraag in te dienen. De aanvraag dient aldus ten laatste ingediend te worden binnen de 12 maanden na het overlijden.

Wenst u hierover meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op via contact@alisadvocaten.be.