Alis Advocaten - Flitscontroles in de horeca

Flitscontroles in de horeca

In een eerder artikel gaven we aan dat in de maand februari de transportsector onder de loep zou  genomen worden door middel van aangekondigde flitscontroles.

Deze flitscontroles spelen zich af in het kader van het “Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022” en zijn voornamelijk gericht op diegenen die de sociale reglementering overtreden en zich schuldig maken aan zwartwerk. Daarnaast letten de sociaal inspecteurs ook nog steeds op de naleving van de COVID-19 maatregelen.

Met het oog op de uitvoering van dit Actieplan, zijn deze flitscontroles voor de komende maand juli gepland in de horecasector.

Vervolgens zal de land- en tuinbouwsector in september 2022 onderworpen worden aan deze flitscontroles en tenslotte de grootsteden met de focus op (hand)carwashes in november 2022.

Deze aangekondigde controles zijn voornamelijk van informatieve en preventieve aard, maar toch kunnen de inspectiediensten ingrijpen en beboeten indien zij zwaarwichtige en / of herhaaldelijke inbreuken constateren. De sociale inspectiediensten hebben daarbij het recht om op elk moment, overdag dan wel ’s nachts, een onderneming binnen te stappen.

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de flitscontroles aangekondigd. Deze zullen meestal enkele weken op voorhand aangekondigd worden en daarbij kan eventueel reeds een lijst van zaken worden meegedeeld die de inspectiediensten willen inkijken tijdens hun bezoek. Let op, de lijst op voorhand doorgeven is evenwel niet verplicht en is tevens louter indicatief.

Op de website van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) kunnen alvast enkele checklists worden teruggevonden. Een uitgelicht thema is bijvoorbeeld de controle op de toegestane afwezigheid of gewettigde afwezigheid en bestaat de mogelijkheid dat er gedurende een controle verantwoording zal moeten gegeven worden wanneer er regelmatig toegestane afwezigheden worden geboekt.

Let daarnaast op met DIMONA’s, meer bepaalde de bijzondere DIMONA’s voor wat betreft gelegenheidswerknemers (“ de extra’s”), flexi-job werknemers en studenten.

Vergeet niet dat u als werkgever het recht heeft om u te laten bijstaan tijdens deze controles. Deze controle voorbereiden is bovendien van groot belang, goed begonnen is immers half gewonnen. De sociale inspectiediensten hebben normaal gezien geen bezwaar tegen bijstand van een advocaat. Dit wordt zelfs meestal als een toegevoegde waarde beschouwd.

Let op: de sociale wetgeving dient ten allen tijde te worden nageleefd en het zijn de onaangekondigde controles die ertoe bijdragen dit te bewerkstelligen.

Heeft u twijfels of u volledig in orde bent, aarzel dan niet om contact op te nemen via contact@alisadvocaten.be.