Alis Advocaten - Nieuws

De Notre-Dame in Parijs … Wat als u als aannemer de brand zou hebben veroorzaakt bij onderhoudswerken? Kent u uw risico’s?

Het brandt wel meer hier en daar, maar de schade aan de Notre-Dame te Parijs is aanzienlijk en zou veroorzaakt zijn bij onderhoudswerken. Ons kantoor krijgt wel meer te maken met de afwikkeling van brandschade. De schadelijder spreekt dan zijn brandverzekeraar aan die tracht te verhalen op een eventuele aansprakelijke aannemer die op zijn beurt zijn onderaannemer(s) aanspreekt, tot men terecht komt bij de schadeveroorzaker. De vraag is dan of in die keten iedere (onder)aannemer de juiste verzekering heeft: niet zozeer een brandverzekering, maar de B.A.-uitbating dient hier ingeroepen te worden. Voor schade door brand, rook, ontploffing en waterschade (in verzekeringsjargon kortweg BROW genoemd) wordt de verzekerde schade vaak geplafonneerd wat uiteraard dramatisch is bij schades van dergelijke omvang.

Volgens Ian Voeten (lid van het directiecomité van Kegels & Van Antwerpen, verantwoordelijke schade, en  specialist bouwverzekeringen) varieert dergelijk plafond heel sterk afhankelijk van de ouderdom van de verzekeringsovereenkomst, van de verzekeraar en van het soort contract. Oudere contracten hadden voor BROW standaard een plafond van 125.000 EUR, huidige contracten kunnen een dekking geven gelijk aan de hoofdlimiet, maar veelal wordt door verzekeraars aangestuurd op een sublimiet (per schadegeval) die lager is dan de hoofdlimiet in BA uitbating of product- of dienstenaansprakelijkheid.

Verder is er nog het verschil tussen B.A. uitbating  (schade aan derden tijdens de werken, B.A. uitbating na levering (schade aan derden ontstaan nadat verzekerde het werk uitvoerde of de controle er niet meer over had) maar ook de dekking ‘toevertrouwd voorwerp’ in de BA uitbating die ook schade aan de goederen waaraan men werkt vergoedt (contractuele schade) en die steeds een veel lagere dekkingslimiet heeft dan de waarborgen BA uitbating en BROW! De afbakening van dit toevertrouwd voorwerp is sterk afhankelijk van de definitie die een verzekeraar hanteert. Zo zal voor een dakwerker die het lood op een dak vervangt voor de ene verzekeraar enkel de dakrand het toevertrouwd voorwerp uitmaken, en voor een andere verzekeraar de zijde van het dak waaraan men werkt, of zelfs het hele dak – in oudere contracten zou zelfs het volledige huis als toevertrouwd voorwerp bestempeld kunnen worden. 

Wij adviseren onze cliënten steeds om bij het afsluiten van zo’n verzekering goed na te gaan in welke mate u echt verzekerd bent. Bent u onderverzekerd voor het risico dat u bij het aannemen van een welbepaald werk loopt, dan kan u altijd opteren voor een tijdelijke waarborguitbreiding of permanente verhoging van uw verzekerde limiet. Bent u niet zeker of u vandaag goed verzekerd bent, dan neemt u best contact op met een verzekeringsmakelaar en/of een advocaat, beiden best met ervaring in de sector.

Ook als u als bouwheer werken laat uitvoeren, kan u best uw aannemer een attest van zijn verzekering B.A-onderneming laten voorleggen, met opgave van de sublimieten die erin van toepassing zijn.

Wim SMET