Alis Advocaten - Bewarend beslag op de bankrekening van uw schuldenaar: het ultieme drukkingsmiddel…?

Bewarend beslag op de bankrekening van uw schuldenaar: het ultieme drukkingsmiddel…?

Heeft u als ondernemer ook wel eens te maken met openstaande vorderingen dewelke niet worden betwist, maar ook niet worden voldaan? In zulke gevallen zou u kunnen overwegen bewarend beslag te leggen op de bankrekening van uw schuldenaar.

Zo’n bewarend beslag op de bankrekening van uw schuldenaar is een vorm van bewarend beslag onder derden. Het geld waarop u beslag legt, bevindt zich immers niet in handen van uw schuldenaar maar wel in handen van een bank. Na bewarend beslag onder derden, wordt de bank in kwestie verplicht de desbetreffende rekeningen te blokkeren, waardoor uw schuldenaar niet langer van zijn gelden kan gebruikmaken.

U hoeft zelfs niet op de hoogte te zijn van de rekeningnummers van uw schuldenaar. De bank zal alle tegoeden van uw schuldenaar blokkeren op alle rekeningen die werden geopend op naam van uw schuldenaar bij deze bank.

Ook al heeft een bewarend beslag eigenlijk tot doel, als preventieve maatregel, te voorkomen dat uw schuldenaar zijn of haar vermogen alsnog zou verminderen, spreekt het voor zich dat de druk op de schouders van uw schuldenaar sterk wordt opgedreven. Immers zal uw schuldenaar niet langer over de mogelijkheid beschikken om betalingen te verrichten of gebruik te maken van de gelden dewelke inmiddels worden gestort op zijn rekeningen. Wat gaat uw schuldenaar op het einde van de maand doen wanneer zijn of haar personeel moet worden betaald…?

U kan dan het beslag laten lichten op voorwaarde dat uw vordering wordt voldaan.   Let op: een bewarend beslag onder derden mag niet worden verward met een uitvoerend beslag. De gelden op de rekening van uw schuldenaar zullen u niet toekomen ter compensatie van uw openstaande vordering. Het beslag kan louter en alleen als preventieve maatregel/drukkingsmiddel worden beschouwd.

Wanneer is zo’n beslag onder derden mogelijk?

  • Er moet sprake zijn van hoofdringendheid: mogelijks is de solvabiliteit van uw schuldenaar in het gedrang?
  • Uw schuldvordering moet zeker, opeisbaar en vast staan.
  • Wanneer de hoogte van uw vordering in verhouding staat met de kosten die dergelijke maatregel met zich meebrengen.

Kan de schuldenaar zich verzetten tegen dit bewarend beslag?

Ja: De schuldenaar kan verzet aantekenen tegen zo’n bewarend beslag. Dit verzet zal worden behandeld door de beslagrechter. De beslagrechter zal dan oordelen of er werd voldaan aan de voorwaarden hierboven omschreven en zal zo nodig het beslag lichten.

Heeft u vragen, overweegt u zelf bewarend beslag onder derden te leggen of werd er bewarend beslag gelegd op uw rekeningen? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op via contact@alisadvocaten.be