Alis Advocaten - Nieuws

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERINGSPLICHT: PER 01.01.2020 OOK VAN TOEPASSING OP STAGIAIRS (‘KLEINE STATUTEN’)

Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk.

Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als: ‘elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt’.

In een normale arbeidsrelatie bent u als werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw werknemers.

In situaties waarbij personen worden tewerkgesteld binnen een individuele beroepsopleiding, instapstage of brugproject is deze relatie echter niet zo ‘normaal’.

Voor wat betreft arbeidsongevallen zijn deze personen meestal gedekt onder een verzekering van gemeen recht waarbij veel onzekerheid heerst ingevolge de verschillende en afwijkende waarborgen.

Teneinde een algemeen en coherent kader te creëren voor deze zogenaamde ‘kleine statuten’ heeft de wetgever beslist het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet uit te breiden per 01.01.2020.

In artikel 1, eerste lid van het KB van 29.07.2019 -tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten’- worden een aantal instanties aangeduid als zijnde de verzekeringsplichtige werkgever, waaronder VDAB, Syntra, PHARE, Actiris,…

Artikel 2, tweede lid van voormeld KB somt op voor welke vormen van tewerkstelling de verzekeringsplicht dan weer rust op u als werkgever, o.a.:

  • individuele beroepsopleiding;
  • instapstage;
  • beroepsinlevingsovereenkomst;
  • beroepsinlevingsstage;

Dit onderscheid is niet alleen van belang voor uw verplichting een verzekering af te sluiten, zij heeft ook een invloed op de dimonaplicht die rust op de verzekeringsplichtige werkgever.

De wetgever komt met haar KB van 29.07.2019 aldus tegemoet aan de ongevallenbescherming van eenieder die wordt tewerkgesteld, doch verplicht u als werkgever om per 01.01.2020 de nodige aandacht te besteden aan uw al dan niet verzekeringsplicht.

De website van Fedris biedt u een handige tool om uit te maken of u voor een welbepaalde opleidingsovereenkomst wordt aangeduid als verzekeringsplichtige werkgevers.

Ook ons kantoor staat voor u paraat bij al uw vragen omtrent arbeidsongevallen en begeleidt u graag bij elk eventueel geschil tussen u/uw tewerkgestelden en uw arbeidsongevallenverzekeraar.

Voor het overige wenst Alis Advocaten u warme feesten toe en een voorspoedig en veilig 2020.